Начало

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания (ЦСБИ) при ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград е обособена университетска структура за осъществяване на:

 1. Научно-изследователска, преподавателска и проектни дейности на членовете в областите: Биоинформатика, Лекарствено-рецепторен дизайн, Дискретна математика, Биотехнология, Биомеханика, Квантова механика, Епигенетични взаимодействия, Биомедицинско инженерство, Информатика, и др.;
 2. Практическо обучение, експериментални разработки и проектна дейност на студенти от различни магистърски, бакалавърски и докторантски специалности като: Информатика, Биоинформатика, Компютърни системи и технологии, Физика, Химия, География, Икономика, Кинезитерапия, Педагогика на обучението по физическо възпитание, Психология, Логопедия, Социални дейности и др.;
 3. Разработване на математически модели, свързани с приложението на математиката в биологията, химията, физиката, икономиката и др., решаване на практически задачи от различни области на науката и бизнеса.

ЦСБИ е създаден с решение на академичен съвет на  ЮЗУ „Неофит Рилски”, протокол № 18/ 5.5.2013. ЦСБИ осъществява посочените дейности в съответствие със законите на Република България и вътрешните актове и правила на Университета. ЦСБИ не е ограничен със срок или друго прекратително условие.

Основни цели

 1. Провеждане на конкурентноспособни научни изследвания от преподаватели, докторанти, дипломанти и студенти на ЮЗУ „Неофит Рилски” с високотехнологична апаратура.
 2. Осигуряване на условия за практическо обучение на студентите от различни специалности в университета чрез изграждане на умения и компетентности,    заложени в учебните програми.
 3. Разработване на програми за запознаване на обществеността в лицето на водещи научно-изследователски центрове, регионални, национални и университетски и общински структури свързани с функционални изследвания в областта на биоинформатиката и лекарствено- рецепторния дизайн.
 4. Разработване на научно-изследователски проекти от преподаватели и студенти към университетски, национални и международни фондове за финансиране и     партньорство.
 5. Изграждане на експериментални модули и професионална среда за контакти и обмен на методики със специалисти от водещи лаборатории в чужбина в различните направления на биоинформатичните изследвания.
 6. Генериране на научни изследвания и научно-приложни постижения, които да подпомогнат прилагането на научни и природосъобразни подходи в практически сфери, свързани с приложение на математическите модели в областта на химията, биологията, фармакологията и др.
 7. Изграждане на условия за непрекъснато обучение и професионална реализация на асистенти, докторанти и студенти към университетския център.
 8. Проучване на възможности за създаване на екип от интердисциплинарни специалисти, които могат да извършват високо научни изследвания в областта на биоинформатиката и приложението й за разработката на практични разработки като нови лекарства, нови методи и технологии за изследвания в областта на биоинформатиката.

Основни теми на изследвания

В структурата на ЦСБИ се включват следните звена:

 1. Моделиране на Лекарствено-рецепторни взаимодействия
 2. Докинг
 3. Нагъване на протеини
 4. Статистика
 5. Торг-скорост-ъгъл взаимодесйтвия
 6. Високопроизводителни изчисления

Правилник за устройството и дейността на ЦСБИ

Местоположение