Фатима Сапунджи

F_Sapundzi ас. д-р Фатима Сапунджи
Академична информация
Факултет: Технически факултет
Катедра: Комуникационна и компютърна техника и технологии
E-mail: sapundzhi@swu.bg
Научни интереси: Математически и компютърни модели в лиганд-таргет взаимодействия
Ключови думи: лиганд-таргет, компютърни модели,математически модели
Област: биоинформатика, компютърни науки
Участия в проекти
Проект: Bioinformatics research: protein folding, docking and
prediction of biological activity
Участвал като: участник
Местоположение: Благоевград,България
Финансираща организация: МОН-фонд „Научни изследвания“
Дата: от 2014-12-12 до понастоящем
Участие в академични, научни и образователни организации
Организация: Съюз на математиците в България
Местоположение: София,България
Участвал като: член на
Описание:
Публикации
Заглавие: Comparative evaluation of four scoring functions with three models of delta opioid receptor using molecular docking
Местоположение:
Дата на издаване:
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi F., Dzimbova T., Pencheva N., Milanov P., Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, Springer, (submited)
Заглавие: Exploring the interactions of enkephalin and dalargin analogues with the mu-opioid receptor
Местоположение:
Дата на издаване:
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi F., Dzimbova T., Pencheva N., Milanov P., Jurnal of Bulgarian Chemical Communication, 2015, Volume 47 (2), 613-618, (IF=0.349)
Заглавие: Determination of the relationship between the docking studies and the biological activity of δ-selective enkephalin analogues
Местоположение:
Дата на издаване:
Тип: Статия
Описание: Sapundzhi F., Dzimbova T., Pencheva N., Milanov P., Journal of Computational Methods in Molecular Design, 2015, Volume 5 (1), 98-108, Online ISSN:2231-3176
Заглавие: Computer modeling of human delta opioid receptor
Местоположение:
Дата на издаване:
Тип: Статия
Описание: Dzimbova T., Sapundzhi F., Pencheva N., Milanov P.,Int. J. Bioautomation, 2013, Volume 17(1), 5-16, Online ISSN: 1314-2321