БИОИНФО

Номер: DVU 01/197
Название: Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеини и лекарствено- рецепторни взаимодействия
Базова организация: ЮЗУ „Неофит Рилски“ – гр.Благоевград
Финансиран: Фонд „Научни изследвания“ – МОН
Ръководители на проекта: проф. д-р Петър Миланов

проф. д.н. Иван Мирчев

Цел на проекта

   Целта на представения проект е на основата на колаборацията на различни изследователи математици, информатици, физици, биохимици и биолози, да разработи нови подходи и алгоритми отнасящи се към проблеми на биопроцесите, протеиновата структура и лекарствено-рецепторните взаимодействия. В частен план, изследвания ще бъдат направени в областта на биотехнологиите, ензимна кинетика, епедимология и др. Целта на този проект е също създаването на класификационна система за предсказване на инвитро биологична активност, базирана на клъстер от компютри.

Етапи

Първи етап

 • Разработване на D-R-R модели
 • Разработване на оптимални fitting модели
 • Дизайн на различни невронни мрежи за QSAR
 • Разработване на алгоритми за трениране на невронни мрежи
 • Разработване на алгоритми за peptide folding
 • Създаване на клъстърна компютърна система
 • Семинари и работни срещи
 • Семинари на административния и научен съвети

Втори етап

 • Написване на изчислителни програми за data fitting
 • Написване на изчислителни програми за peptide folding
 • Написване на програми за трениране на ANN
 • Написване на програми за QSAR
 • Написване на програми за симулация на D-R-R and S-R-R
 • Верификация на моделите чрез използване на експериментални данни
 • Семинари на административния и научен съвети

Участници

Име Организация
Проф. д.н. Иван Мирчев ЮЗУ „Неофит Рилски“
Проф. д-р Петър Миланов ЮЗУ „Неофит Рилски“
Акад. д.м.н Петър Кендеров ИМИ – БАН
Акад. д.б.н Евгени Головински ИМБ – БАН
Проф. д-р Ценка Милкова ЮЗУ „Неофит Рилски“
Ст. н.с. II д-р Тамара Пайпанова ИМБ – БАН
Доц. д-р Борислав Юруков ЮЗУ „Неофит Рилски“
Проф. д-р Невена Пенчева ЮЗУ „Неофит Рилски“
Проф. д-р Никола Янев СУ „Климент Охридски“
Проф. д-р Румен Андонов Университет в Рен
Проф. д-р Улрихх Фейгъл Университет в Кьолн
Ст.н.с.II ст., Емил Бурназки ИВП – БАН
Доц. д-р Иван Тренчев ЮЗУ „Неофит Рилски“
Гл. ас. д-р Антон Стоилов ЮЗУ „Неофит Рилски“
Гл. ас. д-р Мая Спасова ЮЗУ „Неофит Рилски“
Ас. Иван Тодорин ЮЗУ „Неофит Рилски“
Радка Кундева ЮЗУ „Неофит Рилски“

Работни групи

Дизайн, синтез и биологична активност на вещества, представляващи определен интерес

 • Проф. д-р Невена Пенчева, ръководител
 • Акад. д.б.н. Евгени Головински
 • Проф. д-р Ценка Милкова
 • Ст. н.с. II д-р Тамара Пайпанова
 • Гл. ас. д-р Мая Спасова

Биоинформатични изследвания върху структурата и активността на протеините

 • Проф. д-р Никола Янев, ръководител
 • Акад. д.м.н Петър Кендеров
 • Проф. д-р Румен Андонов
 • Доц. д-р Иван Тренчев

Моделиране на лекарствено-рецепторни взаимодействия

 • Проф. д-р Петър Миланов, ръководител
 • Проф. д.н. Иван Мирчев
 • Акад. д.м.н Петър Кендеров
 • Доц. д-р Борислав Юруков
 • Проф. д-р Невена Пенчева
 • Ст. н.с. II д-р Тамара Пайпанова
 • Ас. Иван Тодорин

Разработване и внедряване на биоинформационен софтуер за нуждите на проекта

 • Ст.н.с. II д-р Емил Бурназки, ръководител
 • Доц. д-р Иван Тренчев, ръководител
 • Гл. ас. д-р Стоян Везенков
 • Ас. Иван Тодорин
 • Гл. ас. д-р Антон Стоилов
 • Благовест Касабов
 • Кирил Гащеовски
 • Илия Тиньоков
 • Методи Трайков

Основни документи

Резултати

Презентации на семинари и конференции

Статии

 • Docking studies of selective enkephalin analogues to delta-opioid receptor, DZIMBOVA T., PENCHEVA N., PAJPANOVA T., MILANOV P.
 • Synthesis and computer modeling of new chiral pna analogues, DZIMBOVA T., PAJPANOVA T., MILANOV P.
 • How Kyotorphins Act – Computer Modeling of New Kyotorphin Analogues, DZIMBOVA T., PAJPANOVA T., MILANOV P.
 • Computer modeling of ligand-receptor interactions – enkephalin analogues and delta-opioid receptor, DZIMBOVA T., PENCHEVA N., PAJPANOVA T., MILANOV P.
 • Comparative Study of Computer Modeling and Biological Testing of New Kyotorphin Analogues Peptides: Building Bridges, DZIMBOVA T.,MILANOV P.,PAJPANOVA T.
 • Integer programming approaches to HP folding, YANEV N. , MILANOV P. , TRENCHEV Iv. , MIRCHEV Iv.
 • Docking studies of selective enkephalin analogues to delta-opioid receptor, DZIMBOVA T.,  PENCHEVA N., PAJPANOVA T., MILANOV P.
 • Synthesis and computer modeling of new chiral PNA analogues, DZIMBOVA T., PAJPANOVA T.,  MILANOV P.
 • A new integer programming model for HP problem, YANEV N., MILANOV P., TRENCHEV Iv.
 • Bioinfromatics and intellectual Property, TRENCHEVA T., TRENCHEV Iv., MILANOV P., MIRCHEV Iv.
 • Bioinformatics research of 3D structure of the proteins, STOEV R., GASHTEOVSKI K., TODORIN Iv.,  TRENCHEV Iv., BORISOVA N., TRAYKOV M.
 • Neural networks – basic principles for construction, their application in drug design and genetic algorithms, GASHTEOVSKI K., TRENCHEV Iv., BORISOVA N., TODORIN Iv., ILIEV Gr.