ICOSCIS

greece-bulgaria_2007_2013_logo

ICoSCIS Въведение

Симулациите в науката в днешно време се считат за неразделна част от изследователска методология. В природните науки симулациите отдавна се използват за замяна на скъпо струващи експерименти и изследване на повтарящи се явления. Днес, дори и такива области като икономиката и социалните науки разчитат на компютрите при изследване на проблеми с огромни масиви от данни. Предвиждайки засилване на необходимостта от компютърна обработка, ЕС осъществява действия, в резултат на което бе създадена Европейската инициатива за Grid (EGI). За съжаление, няколко по-слабо развитите региони като Южна България останаха извън активността по създаване на Изчислителен Grid клъстер и получаване на ноу-хау за употребата му. За да коригираме този пропуск ние изграждаме партньорска мрежа състояща се от Катедрата по физика на университета „Аристотел“ в Солун (AUTh), Факултета по математика и природни науки на Югозападния университет (SWU), катедра „Икономика на Университета на Македония (UoM) и Катедрата по компютърни науки на Американския университет в Благоевград (AUBG). Нашата основна цел ще бъде основна група български учени да се запознаят с съвременните изчислителни методи. Нашият проект ще се фокусира и върху трансфера на знания по сложни научни методи (AUTh) и тяхното приложение в други науки, като икономиката (UoM). Опит и ноу-хау в областта на научните изчисления и паралелните алгоритми ще бъдат предадени чрез серия от образователни дейности и научен обмен. За да се адаптират тези техники към интересите на SWU и AUBG, ще бъде формирана съвместна двустранна комисия за надзор (JBSC). Освен това, за постигане на целта, ще бъдат създадени два GRID клъстера, базирани в AUTh и SWU, съобразени с нуждите на всеки партньор. Ще бъдат предприети стъпки към интеграцията на тези клъстери в рамката на EGI. JBSC ще формира екипи от SWU и AUBG учени, които ще представляват по най-добрия начин, както техните департаменти, така и изследователските им интереси. Ще се акцентира върху способността на екипите да предадат получените знания на студентите.

Цели, постижения и резултати

Цели
Обхваща специфични потребности от решаване на широкомащабни изчислителни задачи в Южна България
Създаване на базова инфраструктура от компютърни клъстери в двете страни
ЮЗУ клъстера акцентира върху процесорна мощ и адекватна памет
Трансфер на знания между партньорите
Избор на отбор от ЮЗУ и АУБ запознаете с НРС и Grid
Създавене на мрежа за обучение ? разработване на серия от курсове за изучаване на сложни системи
Очаквани постижения
Въвеждащ семинар за популяризиране на територията на ЮЗУ и АУБ
Допълващо събитие в рамките на международно училище по сложни системи
Практически курсове
Обновяване на знанията на техническия и преподавателски състав
Сесия за създаване на мрежа от потребители (Високотехнологични ИТ компании, финансови организации и консултантски групи)
Реализация на двата Grid клъстера
Очаквани резултати
Засилване в голяма степен на бъдещата научната продукция в региона
Между-институционално сътрудничество
Създаване на условия за интердисциплинарни изследвания между катедрите
Равни възможности (без дискриминиране по пол, физическо здраве или етническа принадлежност)
Лоялна конкуренция за всички (широко анонсиране на обществените поръчки за двата компютърни клъстера)
Получване на резултати с значимо въздействие – изграждане на основите за дългогодишно регионално развитие

Работни пакети

Проектът ICoSCIS се състои от пет (5) работни пакета

Дейности

Дейност Вид Дейност Отговорен партньор
РП1 Управление и Координация
Дейност 1.1 Встъпителна среща AUTH
Дейност 1.2 Координационни Срещи AUTH/UoM
Дейност 1.3 Управление на проекта AUTH/UoM
РП2 Информация и Публичност
Дейност 2.1 Публичен семинар SWU
Дейност 2.2 Информационни диплянки и постери AUBG/SWU
Дейност 2.3 Създаване и поддръжка на Уеб-сайт AUBG/AUTH
Дейност 2.4 Уъркшоп Изследване и Предприемачество UoM
РП3 Инфраструктура
Дейност 3.1 Изучаване на потребностите и хардуер AUTH
Дейност 3.2 Подготовка на оборудването за ЮЗУ Благоевград SWU/AUTH
Дейност 3.3 Инсталация и тестване на софтуера AUTH/AUBG
Дейност 3.4 GRID Администриране AUTH
Дейност 3.5 GRID изчисления потребителска поддръжка AUBG
РП4 Образователни Дейности I (Комплексни Науки)
Дейност 4.1 Подготовка на курсовете AUTH
Дейност 4.2 Курсове Комплексни Науки за преподаватели UoM
Дейност 4.3 Курсове Комплексни Науки за студенти SWU
Дейност 4.4 Уеб-сайт на образователните дейности UoM
РП5 Образователни Дейности II (Програмиране и GRID изчисления)
Дейност 5.1 Подготовка на курсовете AUBG/AUTH
Дейност 5.2 Курсове по Програмиране основно ниво AUBG
Дейност 5.3 Курсове по Програмиране средно ниво AUBG
Дейност 5.4 Курсове по Научни Изчисления AUTH