Дейности

 1. Научни изследвания – фундаментални и практико-приложни изследвания, чрез разработване на проекти, свързани с приоритетни европейски, национални и     университетски направления в областта на биоинформатиката, както и със спецификата на Центъра, формулирана в точка I-А от Общите положения на настоящия правилник.
 2. Обучение – обучение на студенти от различни специалности под формата на упражнения, наблюдения, практически занятия с различна продължителност и       различни форми на участие в учебния, изследователския, консултативния, диагностичния и терапевтичния процес (обучаемите могат да бъдат както от ЮЗУ „Н. Рилски”, така и от различни институции в страната и чужбина).
 3. Практически изследвания – в областта на съвременните биоинформатични изследвания като предсказване на пространствената структура на протеините, изследване на степените на молекулно сходство на различни биологични съединения, докинг, и др.
 4. Партньорство – със сродни университетски и научни институции в страната и чужбина за провеждане на съвместни научно-изследователски дейности, обмен на методология, „добри” лабораторни практики съгласно европейски системи за качество, съвместни работни срещи, семинари, кръгли маси и други, като и различни форми на мобилност на преподаватели и студенти от други катедри, университети и партньорски организации.

Организация и управление

 1. УЦСБИ се ръководи от Ръководител на проекта към „Фонд научни изследвания” на тема: „Биоинформатични изследвания върху свойствата и биологичната активност на протеини и лекарствено-рецепторни взаимодействия”, в продължение на 5 години след приключването и окончателното оформление на документацията за прием на ДМА и преписки с Фонда. След изтичането на 5-годишния период, Ръководителят на центъра се определя от Ректора и АС. Ръководителят отговаря за следните дейности:
 • ръководи, процедури свързани със закупуване, инсталация и обучение с     предвидената за закупуване научно-изследователска апаратура;
 • координира и съгласува всички активности на центъра;
 • представлява Центъра.
 1. Достъпът за провеждане на изследователска дейност в Университетския център се осъществява посредством изпълнението на вътрешно- и външно- финансирани проекти, свързани с целите и предмета на дейност на центъра и се съгласува с Ръководителя на центъра, който насочва изследователските дейности към членове на екипа на центъра.
 2. Екипът, който работи в центъра е съставен от преподаватели на основен трудов договор към Университета, обучени за работа с апаратурата в рамките на проекта, курсове за квалификация и дейности в центъра, редовни докторанти и студенти, лаборанти и други специалисти.
 3. Дейностите в УЦСБИ се извършват по предварително съгласуван с екипа на центъра годишен план и графици, съобразени с активностите на центъра.

Новини

Метеорологичен бюлетин Current Weather Conditions in SWU Blagoevgrad

Контакти

ЮЗУ "Неофит Рилски"
Корпус № 1, Зала № 519
ул. "Иван Михайлов" 66, Благоевград