Други

Финансиране и отчетност

 1. УЦСБИ е на самостоятелна партида в бюджетната сметка на Университета.
 2. Бюджетът на УЦСБИ се формира от:
  1. Приходи от проектна дейност.
  2. Приходи от научно-изследователска дейност.
  3. Приходи от други услуги и дейности.
  4. Дарения.
 3. Организираните и провежданите от УЦСБИ курсове и услуги се заплащат.
 4. Сътрудниците на УЦСБИ а, не получават възнаграждения за работата в него.
 5. Разходите за поддръжката на УЦСБИ, като ток, вода, сервизни дейности и др. се осигуряват от ЮЗУ „Неофит Рилски”.
 6. Разходите за консумативи за учебната дейност със студентите се осигуряват от Университета.
 7. При изпълнение на изследователски проекти с външно и вътрешно финансиране, консумативи и/или допълнително оборудване се осигуряват от средства на проекта.
 8. При изпълнение на договори с външни потребители, финансовата рамка се определя и изготвя от Ръководителя на центъра и финансовите органи на университета.