Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград

Цели и задачи

Настоящия проекет акцентира върху следните цели и задачи:

  • Задачата за нагъване на протеини - Задачата за нагъването на протеина се състои в прогнозиране (предсказване) на 3D структурата на протеина в зависимост от последователността на аминокиселините в протеина, т.е. първичната му структура.
  • Молекулен докинг - Задачата за молекулният докинг се състои в определянето структурата на лиган-рецепторния комплекс и минималната свободна енергия на свързване при известни структури на рецептор и лиганд, както и да се изследва начинът на свързване с цел предлагане на модификации в лигандите.
  • In silico (компютъризирани) експерименти с цел установяване на биологична активност - Задачата за предсказване на биологична активност се състои в създаване на математически модели, описващи връзката между количествените параметри от in vitro тестове (ефикасност, афинитет, потентност) и резултатите от изследванията на молекулния докинг (минимална енергия на лиганд-рецепторния комплекс, афинитета на свързване, значения на оценъчните функции и др.).
  • Изследване на приложимостта на облачните структури и сървърната виртуализация при адаптиране на съществуващи алгоритми за нагъване на протеини, молекулен докинг и предсказване на биологична активност. - Облачната технология (Cloud computing) е базирана на виртуализация чрез използване на виртуални машини и сървъри. Бързото развитие на тази технология я превръща в актуален инструмент за провеждане на съвременни научни изследвания, което провокира и включването й в настоящия проект.
  • Изграждане на научни мрежи за обмен на знания и ноу-хау в областта на биоинформатиката - Реализирането на този проект ще доведе до изграждане на бъдещо научно сътрудничество с подходящи центрове за осигуряване на високо качество на изследователската дейност в областта на Биоинформатиката.