Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградРаботна програма - ЗА ВТОРИ ЕТАП

1 Молекулен докинг с модел на делта-опиоиден рецептор с кристална структура и делта-опиоидни лиганди. 6 Определяне на лиганд-рецепторните комплекси с виртуални модули за докинг на изследваните съединения.
2 Молекулен докинг на невротензинови рецеп-тори с избрани лиганди. 6 Определяне на лиганд-рецепторните комплекси с виртуални модули за докинг на невротензинови рецептори с избрани лиганди.
3 Молекулен докинг на канабиноидни рецептори с избрани лиганди 6 Определяне на лиганд-рецепторните комплекси с виртуални модули за докинг на канабиноидни рецептори с избрани лиганди.
4 Нови математически модели на фармакологи-чен агонизъм с усложнен механизъм на свързване и активиране. Лиганд-рецепторното взаимодействие като Марковски процес с дискретен брой състояния и непрекъснато време. 9 Изграждане на аксиома-тиката на математически модели за фармакологи-чен агонизъм с включване на механизма на Castilo-Katz и по-сложни от него. Извеждане на експлицит-ни формули за основни параметри на агонизма – ефикасност, афинитет, потентност. Построяване на Марковски процеси моделиращи лиганд-рецепторните взаимодейс-твия и пресмятане на параметрите им.
5 Опиоидни и канабиодни рецептори и силови характеристики: моделиране на зависимости торг-ъгъл и торг-скорост. 9 Прецизиране на моделирането на посочените зависимости с полономиални функции и кубични сплайни.
6 Нови точни алгоритми за решаване на задачата за нагъване на с дължина до 100 аминокиселини. 3 Създаване на точни алгоритми за решаване на проблема за нагъване на протеини, базирани върху целочислени модели и протеинови последовател-ности с максимален размер до 100 аминокиселини.
7 Организиране на уебинари за биоинформа-тични изследвания: нагъва-не на протеини, докинг и предсказване на биологична активност. 6 Организиране на 3 уебинара: уебинар за нагъване на протеини, уебинар за докинг и уебинар за предсказване на биологична активност.
8 Създаване на интерактивна платформа за популяризиране на проекта. 9 Функционираща интерактивна WEB платформа.
Работна програма
Първи етап
Втори етап
Последни новини
Всички новини
Конференции
Семинари