Биоинформатични изследвания:
нагъване на протеини, докинг и предсказване на биологична активност

Центърът за Съвременни Биоинформатични Изследвания
Югозападен университет "Неофит Рилски", БлагоевградНаучен колектив

доц. д-р Иван Тренчев (Ръководител) trenchev@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
проф. д-р Невена Пенчева npencheva@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоеград
проф. д-р Никола Янев choby@math.bas.bg Факултет по математика и информатика, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София
гл. ас. д-р Антон Стоилов antonstoilov@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
гл. ас. д-р Татяна Дзимбова taniadz@bio21.bas.bg Институт по молекулярна биология, БАН, София
ас. Иван Тодорин ivan_todorin@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
ас. д-р Радослав Мавревски mavrevski@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
ас. д-р. Фатима Сапунджи sapundzhi@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
докторант Методи Трайков metodi.gt@gmail.com Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград
докторант Гергана Королеова koroleova@swu.bg Югозападен университет "Неофит Рилски", Благоевград